Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-8581-

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-8581-
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/04/2024 14:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/04/2024 14:50
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
08/04/2024 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
Προϋπολογισμός:
€ 4.359,53 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
25945
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
24REQ014503733
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
24REQ014510915
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

 

ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 229573: ΥΓΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ( > 95% Η2Ο ) ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ,ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ML .ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ HCIO & NAOCL (>200PPM,<300PPM ) ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH( 7.0-7,5) ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΚΕΣ,ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ & ΠΟΛΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ.ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ.ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΕΝΔΕΙΚΝΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ & ΜΙΚΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ,ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ,ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ

 

 

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε:

Α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει εξ ολοκλήρου και όχι τμηματικά τα υλικά της έγγραφης παραγγελίας μέχρι τις δύο (2) επόμενες εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της παραγγελίας.

Β) Αποστολή φωτογραφίας του προσφερόμενου είδους. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμβατότητας κατά την παραλαβή, ο προμηθευτής υποχρεούται σε αντικατάσταση του υλικού χωρίς άλλη χρέωση.

Γ) Ελάχιστη εγγύηση τουλάχιστον 6 μηνών, όσον αφορά στο αναλώσιμο υλικό, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τους ειδικούς όρους.

Δ) Θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) κατά την υποβολή της προσφοράς στην πλατφόρμα iSupplies. Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών δεχόμαστε υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει άμεσα μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στον γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω της παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

 

Υπό Προμήθεια Είδη