Διαγωνισμός

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ (ΠΑΝΕΣ-ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ) [8133]

Τίτλος - Περιγραφή:
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ (ΠΑΝΕΣ-ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ) [8133]
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/04/2024 13:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/04/2024 13:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
10/04/2024 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
Προϋπολογισμός:
€ 69,16 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
25943
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε:

Α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει εξ ολοκλήρου και όχι τμηματικά τα υλικά της έγγραφης παραγγελίας μέχρι τις δύο (2) επόμενες εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της παραγγελίας.

Β) Αποστολή φωτογραφίας του προσφερόμενου είδους. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμβατότητας κατά την παραλαβή, ο προμηθευτής υποχρεούται σε αντικατάσταση του υλικού χωρίς άλλη χρέωση.

Γ) Ελάχιστη εγγύηση τουλάχιστον 6 μηνών, όσον αφορά στο αναλώσιμο υλικό, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τους ειδικούς όρους.

Δ) Θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) κατά την υποβολή της προσφοράς στην πλατφόρμα iSupplies. Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών δεχόμαστε υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει άμεσα μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στον γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω της παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

 

 

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

08/04/2024 11:00 10/04/2024 11:00


Αιτιολογία Παράτασης

ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΣΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

05/04/2024 11:00 08/04/2024 11:00


Αιτιολογία Παράτασης

ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΣΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη