Διαγωνισμός

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
01/04/2024 11:31
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
01/04/2024 11:31
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
02/04/2024 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
Προϋπολογισμός:
€ 131,77 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
25906
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1439
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΘΕΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑ Ο ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ (ΑΙΤΗΜΑ 7464/11-03-2024)

θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε:

Θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) κατά την υποβολή της προσφοράς στην πλατφόρμα iSupplies. Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών δεχόμαστε υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει άμεσα μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στον γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω της παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

 

Υπό Προμήθεια Είδη